Ochrana osobních údajů

 

Vítejte na našich webových stránkách,

ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, velmi si vážíme Vaší důvěry a níže poskytujeme informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s platnou legislativou.

 

Správce osobních údajů:

společnost Dr. Financí, s.r.o.. IČ 03926753 se sídlem Hradní 27/37, 71000 Ostrava. (dále jen: „správce“), je zároveň provozovatelem webových stránek www.dr-financi.cz .

Kontaktní údaje na správce:

adresa: Hradní 27/37, 71000 Ostrava

email: ales.vavrecka@smsfinance.cz

telefon: 777794366

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, nebo které jsou zveřejněné např. na internetu, nebo údaje z veřejných rejstříků či databází atd. s tím, že pokud potřebujeme mít pro konkrétní účel zpracování Vás souhlas, pak takové údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem. Osobní údaje jsou automaticky zpracovávány systémem, jež je zabezpečený a přístup k osobním údajům osob má pouze provozovatel shora uvedených nebo třetí osoby, které jsou v pozici zpracovatelů a se kterými máme uzavřeny smlouvy stran plnění povinností mimo jiné i povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů (např. smartemailing), případně dále i osoby oprávněné ze zákona (typicky kontrolní orgány státní správy).

 

Zpracováváme především běžné osobní údaje jako jsou:

jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, IČ, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, cookies atd.

 

Účely zpracování osobních údajů:

 

-        za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností (po dobu trvání smluvního vztahu s tím, že některé údaje jsou poté uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu – viz. níže).

V tomto případě zpracováváme zejména Vaše jméno, příjemní, datum narození, adresu trvalého bydliště, faktickou adresu, IČ, místo podnikání, telefonní číslo a emailovou adresu

 

-        za účelem plnění povinností z právních předpisů (doba zpracovávání je stanovena těmito předpisy např. z oblasti účetnictví, daní či archivnictví).

 

-        za účelem oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

1.        Stížnosti a reklamace, ochrana a prokázání našich práv a právních nároků zejména z uzavřených smluv nebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 15 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo, jedná se o osobní údaje nutné pro vyřízení reklamace, stížnosti, smlouvy či újmy  apod, jejich rozsah se může lišit v závislosti na řešené situaci

2.        Vyřízení žádostí podaných formou kontaktního formuláře

V případě, že nás kontaktujete se svými podněty, připomínkami nebo dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vašeho požadavku.

3.        Nabídka produktů a informování o akcích

Běžný-přímý marketing – zasílání obchodních sdělení, přičemž zasílání můžete jednoduše ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. V případě komunikace telefonem, přes skype, messenger atd., stačí sdělit, že si nepřejete kontakt.

4.        Webové stránky www.oficco.cz a www.ofico-call.eu

Na našich webových stránkách využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu.

 

-        Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání specializovaných  nabídek produktů a informování o specializovaných akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Jste-li našim klientem, postupujeme dle uzavřené smlouvy i těchto podmínek ochrany osobních údajů. Před udělením souhlasu Vás budeme informovat, k čemu přesně se souhlas vztahuje. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Osobní údaje, které zpracováváme na základě jiného právního titulu, než souhlasu můžeme nadále zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu.

 

Osobní údaje – jejich zpřístupnění třetím osobám

Poskytovatelé datových úložišť či softwarových aplikací atd. případně osoby oprávněné právními předpisy, jsou vázány povinnostmi zachovávat bezpečnost, případně mlčenlivost.

 

Všeobecné informace o právech ve vztahu k osobním údajům – právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

        Souhlas udělujete dobrovolně, můžete jej kdykoliv odvolat, a to pro kterýkoliv z výše uvedených účelů zpracování, pokud to umožňuje právní předpis. Odvolání souhlasu je možné zaslat na jakoukoliv shora uvedenou kontaktní adresu správce.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. máte právo získat informace, zda nadepsaná společnost zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, o jaké konkrétní údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovány. Rovněž máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoliv doplnit. Máte právo na výmaz svých osobních údajů, případně omezení zpracování svých osobních údajů, a dále i právo vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste správci poskytl na základě souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu v běžném a strojově čitelném formátu, tyto údaje může na Vaši žádost následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

 

V případě, že nejste spokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných správcem, můžete podat stížnost přímo jemu, tj. společnosti Dr. Financí, s.r.o., IČ 03926753 se sídlem Hradní 27/37, 71000 Ostrava, email : ales.vavrecka@smsfinance.cz, anebo se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž více informací naleznete na jeho webových stránkách.

Máte-li další dotazy ke shora uvedenému, či jakékoliv jiné dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů naší firmou, kontaktujte nás na email: ales.vavrecka@smsfinance.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Účinnost těchto podmínek ochrany osobních údajů je dne 1.1.2019

                                                                                                Správce  Dr. Financí, s.r.o.